Psychological Flexible human

Psychologische flexibiliteit en ACT: Waarom zijn ze zo belangrijk?

"De kracht van je leven ligt in de flexibiliteit van je geest; om mee te deinen met de wind, mee te buigen met de stormen en toch sterk te staan in je wortels."

Belangrijkste opmerkingen

 • Psychologische flexibiliteit is een veelzijdig concept waarbij mindfulness, gedragsaanpassing en emotionele beweeglijkheid een rol spelen en dat kan leiden tot een verrijkt leven.
 • De zes kernprocessen van ACT, in het bijzonder toegewijde actie, brengen psychologische praktijk in lijn met gewaardeerde doelen om geestelijke gezondheid en functionaliteit in verschillende levensdomeinen te bevorderen.
 • Om van psychologische starheid naar flexibiliteit te komen, moet je beperkende gewoonten herkennen, hulpmiddelen zoals ACT gebruiken en verandering omarmen voor persoonlijke evolutie en welzijn.

Psychologische flexibiliteit is de hoeksteen waarop een bevredigend, flexibel en verrijkt leven is gebouwd. Het is de sleutel tot het navigeren van onze gedachten en gevoelens op een manier die niet toestaat dat ze onze acties dicteren, maar in plaats daarvan onze groei en het nastreven van wat er het meest toe doet ondersteunt.

Dit vermogen, dat vaak over het hoofd wordt gezien maar toch van grote invloed is, betekent verandering omarmennadenken over ervaringen met een groeimindset en vooral openstaan voor de lessen die het leven ons leert.

Onderzoek naar psychologische flexibiliteit: Definitie en impact

Psychologische flexibiliteit is verwant aan een mentale spier, een dimensie van onze psychologie die ons vermogen bepaalt om de steeds veranderende omstandigheden in het leven het hoofd te bieden en ons eraan aan te passen. Het omvat het vermogen om van perspectief te veranderen, effectieve actie te ondernemen in overeenstemming met je waarden en je volledig te richten op het huidige moment.

Volgens Steven C. Hayes, een oprichter van Acceptatie- en Commitmenttherapie (ACT)psychologische flexibiliteit houdt in "volledig contact maken met het huidige moment als een bewust mens, en het veranderen of volharden in gedrag in dienst van gekozen waarden". Dit dynamische samenspel van processen draagt niet alleen bij aan geestelijke gezondheid, maar ook aan een goed afgerond leven.

Het omarmen van dit concept leidt tot een flexibele mindset, die tegenover de starheid staat die vaak gezien wordt bij psychologische inflexibiliteit. Mensen die worstelen met inflexibiliteit kunnen onrust, angst of depressie met meer intensiteit ervaren, omdat ze gevangen kunnen zitten in het weerstaan van onplezierige emoties en gedachten.

Omgekeerd, als psychologisch onderzoek suggereert dat mensen die psychologisch flexibel zijn meer kans hebben op betere resultaten op het gebied van mentale gezondheid, efficiënte gedragsverandering en betere prestaties op verschillende levensgebieden.

een hersenmodel gemaakt van gekleurde puzzelstukjes dat psychologische flexibiliteit uitlegt

Naast individueel gedrag heeft psychologische flexibiliteit zich ook bewezen in zakelijke omgevingen en interpersoonlijke relaties. Het helpt bij het omgaan met stress op de werkvloer door mensen in staat te stellen probleemoplossende vaardigheden en creativiteit te gebruiken. Bovendien fungeert het als een buffer tegen tegenslagen, waardoor het niet alleen een emotionele toolkit is, maar ook een prestatieverbeteraar.

Het belang erkennend van psychologische flexibiliteit binnen therapie en coaching, heeft de ACT-model - een raamwerk binnen de klinische psychologie - ontworpen om deze facetten te cultiveren. ACT gaat niet alleen over symptoomreductie, maar benadrukt het leiden van een waardengedreven leven, wat van vitaal belang is voor het bevorderen van welzijn op de lange termijn. De effectieve toepassing van de ACT-principes is gedocumenteerd in talloze collegiaal getoetste onderzoeken, waardoor het een geloofwaardig anker is voor mensen die psychologisch flexibeler willen worden (Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999).

 • Gemakkelijk aanpassen aan verandering
 • Authentieke persoonlijke relaties ontwikkelen
 • Op een gezondere manier omgaan met mentale problemen
 • Prestaties op het werk en in persoonlijke projecten verbeteren
 • Acties afstemmen op diepgewortelde waarden en doelen

Wat betekent het om mentaal flexibel te zijn?

Mentale flexibiliteit is niet slechts een abstract concept; het is de essentie van ons aanpassingsvermogen als mens.

Stel je een boom voor in een hevige wind; flexibiliteit zijn de takken die dansen met de wind in plaats van te breken onder druk. Vertaald naar psychologische termen gaat mentale flexibiliteit over het vermogen om verschillende situaties vanuit meerdere perspectieven te bekijken, emoties te reguleren en gedachten en gedrag dienovereenkomstig aan te passen.
Een voorbeeld van mentale flexibiliteit is wanneer iemand terug kan komen van een tegenslagen leert van de ervaring in plaats van vast te komen zitten in een cyclus van zelfkritiek en spijt. Het gaat over het loslaten van de strijd met ongewenste gedachten en gevoelens en het bewegen in de richting van wat het leven zin geeft.

Deze psychologische eigenschap manifesteert zich op vele manieren, zoals:

 • Bereidheid om te experimenteren met nieuwe oplossingen voor problemen
 • Het vermogen om meerdere taken in balans te houden
 • Tolerantie voor ambiguïteit en onzekerheid bij complexe beslissingen

Waarom psychologische flexibiliteit belangrijk is in je leven

Je vraagt je misschien af waarom we ons met psychologische flexibiliteit bezig moeten houden.

Denk aan de onvoorspelbaarheid van het leven, uitdagingen en veranderingen zijn niet alleen mogelijkheden, ze zijn uw garanties. Of het nu gaat om het omgaan met een onvoorzien baanverlies, het navigeren door persoonlijke relaties, of het nastreven van zelfverbetering, psychologische flexibiliteit dient als een onmisbare bondgenoot.

De implicaties voor de geestelijke gezondheid zijn enorm; hoe psychologisch flexibeler we zijn, hoe beter we kunnen omgaan met stress, angsten depressie. Volgens onderzoek gepubliceerd in de Journal of Contextual Behavioral Scienceis psychologische flexibiliteit negatief gecorreleerd met gegeneraliseerde angststoornis, depressie en andere geestelijke gezondheidsproblemen. In plaats daarvan bevordert het gezondere copingstrategieën, wat leidt tot een hogere levenstevredenheid (Kashdan & Rottenberg, 2010).

Bovendien overstijgt psychologische flexibiliteit de individuele voordelen. Het verrijkt onze relaties door het bevorderen van betere communicatie, empathie en begrip - essentieel bij het opbouwen van een sterke band met anderen. Het is de eigenschap die ons aanmoedigt om uit onze comfortzones te stappen, angsten onder ogen te zien en ons te richten op acties die gericht zijn op groei, zelfs als deze ontmoedigend aanvoelen.

De weg naar flexibiliteit: ACT en zijn zes kernprocessen

De weg naar flexibiliteit: ACT en haar zes kernprocessen

De reis naar psychologisch aanpassingsvermogen is verweven met Acceptance and Commitment Therapy (ACT), dat ervan uitgaat dat het vergroten van psychologische flexibiliteit fundamenteel is voor een vitaal leven. Dit evidence-based model integreert zes kernprocessen die de basis leggen voor het managen van psychische nood en het aanmoedigen van effectieve actie.

Elk element van de zeshoek van ACT, zoals het ook wel wordt genoemd, speelt een essentiële rol in het bevorderen van een flexibele mindset en het bestrijden van psychologische starheid. Hier zijn wat meer details: 

Kernproces ACTBeschrijvingToepassing in het leven
AcceptatieGedachten en gevoelens omarmen zonder oordeelEmoties toelaten tijdens een moeilijk gesprek
Cognitieve defusieAfstand nemen van, en de manier veranderen waarop we omgaan met gedachtenHerkennen van niet-helpende gedachten als gedachten, niet als feiten
Aanwezig zijnBewustzijn behouden van het hier en nuVolledig bezig zijn met een taak zonder afleiding
Het zelf als contextZichzelf waarnemen vanuit een extern perspectiefPersoonlijke groei in de loop van de tijd erkennen
WaardenIdentificeren wat echt belangrijk en betekenisvol isCarrières of hobby's kiezen die aansluiten bij je persoonlijke overtuigingen
Geëngageerde actieStappen zetten in de richting van op waarden gebaseerde doelenVolharden in het zoeken naar een baan ondanks tegenslagen

Geëngageerde actie in de ACT: Relevantie en voorbeelden

In het hart van ACT ligt geëngageerde actie, het proces waarbij individuen gedragsverandering bewerkstelligen die overeenkomt met hun waarden. Dit is waar het abstracte concept van psychologische flexibiliteit zijn tastbare uitdrukking vindt in de echte wereld. Het gaat over ruimte maken voor het ongemak dat komt kijken bij het beginnen aan zinvolle bezigheden en het gebruik van gestructureerde doelen om deze bezigheden te sturen. Hier volgen enkele praktische voorbeelden:

 • Volharden in een dagelijkse training ondanks een kortstondig gebrek aan motivatie
 • Ervoor kiezen om in het openbaar voor een zaak te spreken ondanks een angst om beoordeeld te worden

De premisse van geëngageerd handelen stelt dat flexibiliteit en waardegedreven gedrag een gevoel van vitaliteit en vervulling bevorderen. Het is de overtuiging en de stap voorwaarts wanneer het pad onduidelijk is, waarbij gebruik wordt gemaakt van processen zoals acceptatie en cognitieve defusie om een traject aan te houden in de richting van wat een individu als essentieel beschouwt in het leven.

Onderzoek heeft de positieve relatie aangetoond tussen geëngageerde acties en psychologische resultaten, wat wijst op de centrale rol ervan in het verbeteren van de levenskwaliteit (Powers, Zum Vörde Sive Vörding, & Emmelkamp, 2009).

ACT in de praktijk: Een stap naar psychologisch aanpassingsvermogen

ACT is geen eenmalige remedie, maar eerder een voortdurend, ervaringsgericht leerproces. Beginnen met ACT houdt in dat je elk moment met openheid omarmt, weg van onhelpende verhalen en het erkennen van het grenzeloze zelf voorbij die verhalen. Het vereist consistentie en authentiek engagement met je waarden, wat de weg vrijmaakt voor acties die resoneren met de kern van wie je bent.

Psychologisch aanpassingsvermogen, zoals gecultiveerd door ACT, gaat verder dan persoonlijke groei. Het heeft verreikende toepassingen in geestelijke gezondheidstherapie, persoonlijke coaching en zelfs onderwijsprogramma's, en biedt hulpmiddelen voor het beheersen van stress, het bevorderen van sociale intelligentie en het stimuleren van algehele emotionele flexibiliteit. Je zou kunnen zeggen dat de methodologie van ACT een flexibele persoonlijkheid vormt, een die gedijt in wisselende levensgebeurtenissen en veranderende contexten.

Psychologische inflexibiliteit herkennen en overwinnen

Psychologische inflexibiliteit kan de ketting zijn die je naar een stagnerend leven leidt. Het wordt gekenmerkt door een star vasthouden aan niet-helpende gedachten, het vermijden van verontrustende gevoelens en een onvermogen om aanwezig te blijven of waardevolle actie te ondernemen. Het identificeren en erkennen van deze patronen is de eerste stap op weg naar het cultiveren van een psyche die zich beter kan aanpassen en die toegang heeft tot een breder scala aan reacties op de complexiteit van het leven.

Deze vorm van inflexibiliteit uit zich vaak in vermijdingsgedrag, slechte stressbestendigheid en een beperkt perspectief dat persoonlijke groei belemmert. Het belemmert iemands vermogen om effectief door moeilijke ervaringen te navigeren, wat bijdraagt aan verschillende psychologische stoornissen.

Hulpmiddelen en technieken op het gebied van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) zijn effectief gebruikt om psychologische starheid aan te pakken. Door middel van deze interventies kun je leren de barrières te ontmantelen die je ervan weerhouden vrij door het leven te bewegen. Door je emoties te verwelkomen en gedachten zonder al te veel tegenstribbelen en door acties af te stemmen op gekozen waarden, begin je de overgang naar psychologische flexibiliteit, vaardigheid in emotieregulatie en een sterker gevoel van zelfbeschikking.

Hoe psychologische inflexibiliteit herkennen en meten

De diagnose van psychologische inflexibiliteit vereist introspectie en soms klinische beoordelingsinstrumenten. Let op je onbewuste gewoontes, zoals het rigide vasthouden aan specifieke regels of routines, het ontwijken van emotioneel geladen situaties of het fixeren op negatieve zelfverhalen. Dergelijk gedrag duidt op een inflexibele mindset, die baat kan hebben bij therapeutische aandacht.

Onderzoekers en therapeuten gebruiken vaak gevalideerde maten om psychologische inflexibiliteit te meten, zoals de Acceptatie en Actie Vragenlijst (AAQ). De AAQ is ontworpen om iemands ervaringsvermijding en psychologische rigiditeit te beoordelen, wat inzicht geeft in hoe deze gerelateerd kunnen zijn aan iemands algemene psychologische fenotype.

een manager die actief leert luisteren, verschuift van een starre naar een flexibele houding

De reis van inflexibiliteit naar flexibiliteit: Scenario's uit het echte leven

De verschuiving van een starre naar een flexibele mindset wordt onderstreept door keuzemomenten, waarbij oude patronen kunnen worden vervangen door nieuwe, adaptieve patronen. Voorbeelden uit de praktijk zijn:

 • A manager leert actief te luisteren en empathie te tonen, ter vervanging van een eerder autoritaire leiderschapsstijl. Dit zijn momenten waarop psychologische flexibiliteit schittert als een transformerende kracht.
 • A ouder zou kunnen overstappen van het opleggen van strikte huiswerkschema's naar het opnemen van de feedback van hun kind, waardoor een meer ondersteunende en adaptieve gezinsomgeving ontstaat.
 • Een kunstenaar overwint creatieve blokkades door onzekerheid te omarmen en nieuwe kunstvormen, gereedschappen en technieken te verkennen - allemaal tekenen van een flexibele instelling.

Deze narratieve verschuivingen, van psychologische starheid naar flexibiliteit, staan symbool voor het menselijk vermogen om te groeien en zich aan te passen. Als het leven zijn gevarieerde scenario's presenteert, hebben degenen die flexibiliteit cultiveren toegang tot een breed scala aan reacties, waardoor een leven wordt bevorderd dat niet wordt gedefinieerd door angst of vermijding, maar door aanwezigheid, openheid en toegewijde actie.

Laatste gedachten

Beginnen aan de reis naar psychologische flexibiliteit is een diepgaande inzet om een leven te leiden dat doordrenkt is van betekenis, openheid en aanpassingsvermogen. Het is een bewijs van ons vermogen als mens om voortdurend te evolueren, te leren van onze ervaringen en deze kennis toe te passen om meer intentionele, vervullende levens te leiden.

Terwijl we mentale flexibiliteit binnen Life Architektureis het essentieel om stil te staan bij onze vooruitgang en onze doelen bij te stellen, zodat ze in lijn zijn met het veranderende landschap van ons leven. En onthoud, net als de kunst van het boogschieten, vereist psychologische flexibiliteit oefening, geduld en de bereidheid om je doel aan te passen. Als je deze vaardigheden in huis hebt, ligt het doel van een doelgericht leven binnen handbereik.

Vaak gestelde vragen

Wat betekent het om mentaal flexibel te zijn?

Mentale flexibiliteit verwijst naar het aanpassingsvermogen van iemands cognitieve processen, waardoor naadloze overgangen tussen taken en perspectieven, effectieve emotionele regulatie en het vermogen om veerkrachtig om te gaan met veranderingen mogelijk zijn.

Wat zijn de zes stadia van psychologische flexibiliteit?

De zes stadia van psychologische flexibiliteit omvatten acceptatie, cognitieve defusie, aanwezig zijn, zelf als context, identificatie van waarden en toegewijde actie - die allemaal deel uitmaken van het ACT-raamwerk om mentale flexibiliteit te versterken.

Is psychologische flexibiliteit hetzelfde als veerkracht?

Hoewel nauw verwant, is psychologische flexibiliteit breder en omvat veerkracht als een van de aspecten, maar ook aanpassingsvermogen, waarden-georiënteerd handelen en open acceptatie van ervaringen.

Hoe meet je psychologische flexibiliteit?

Psychologische flexibiliteit kan worden gemeten met hulpmiddelen zoals de Acceptance and Action Questionnaire (AAQ), die iemands vermogen meet om ervaringen te omarmen zonder overmatige vermijding of mentale starheid.

Wat is een voorbeeld van mentale flexibiliteit?

Een voorbeeld van mentale flexibiliteit is het aanpassen aan een nieuwe functie door overdraagbare vaardigheden toe te passen, een positieve houding te behouden en bereid te zijn om te leren en te groeien in de nieuwe omgeving.